HOOFDSTUK 8 – WONEN EN SAMENLEVEN

De meeste mensen wonen met plezier in Wehe-den Hoorn. Vaak ook al jaren. We zijn een klein en overzichtelijk dorp en daardoor weten we elkaar snel te vinden.
We zien voor ons dorp een aantal uitdagingen. Leegstand en verkrotting is al een aantal jaren een terugkerend thema. Tijdens dorpsavonden is al vaker naar voren gekomen dat dit het aangezicht en de uitstraling van het dorp niet ten goede komt. Dorpsgenoten vragen daar terecht aandacht voor.

Het gemeentelijk woningbeleid richt zich de komende vier jaar vooral op het bouwen van nieuwe woningen (koop- en huur) in een paar regio- en kern-dorpen (zoals bijv. Bedum, Winsum en Uithuizen).
Wehe- den Hoorn is door de gemeente als woondorp bestempeld. Ten aanzien van woondorpen ziet de gemeente geen actieve rol voor zich weggelegd, niet voor het bouwen van nieuwe woningen en ook niet om bestaande voorzieningen (bijv. scholen) te behouden.
De recent door de gemeente uitgebrachte ‘woonvisie’ (zie website Gemeente Het Hogeland) is gelukkig niet helemaal ‘in beton gegoten’. De gemeente staat open voor een gesprek over plaatselijke plannen en ideeën. Eigen initiatief kan dan mogelijk wel lonen.

Als woondorp moet Wehe- den Hoorn de (beperkte) wettelijke bouwmogelijkheden die er zijn ten volle proberen te benutten. We wensen geen complete nieuwe woonwijken, maar zeker wel meerdere betaalbare nieuwe koop- en huurwoningen voor jonge gezinnen, met name uit eigen dorp en regio.

Ambities

  • Nieuwbouw van betaalbare huur- en koopwoningen : leidend daarbij zijn de vraag uit eigen dorp en het in stand houden van de laatste (basis)school.
  • Onderzoek naar de behoefte in het dorp aan nieuwe woningen voor ouderen, met en zonder zorgbehoefte.
  • We willen graag samen het dorpsbeeld voor de toekomst bepalen. Daarin willen we zo veel mogelijk thema’s aan de orde hebben: natuur, Staatsbosbeheer, en beeldbepalende zaken in het dorp, bijv. beeldbepalende bomen en gebouwen, verkrotting, leegstand gebouwen en hun bestemming, zwerfvuil, etc.
  • Samenwerking met andere dorpen: samen sta je sterk.

 

--- Einde hoofdstuk acht ---
VERANTWOORDING

Voor de bundeling en verwerking van voor de totstandkoming van de dorpsvisie benodigde informatie en de deelname aan bij ons dorp passende overleg- en afstemmingsmomenten in dat verband, werd een beroep gedaan op de externe inhoudelijke deskundigheid van de Vereniging Groninger Dorpen (VGD). Om redenen van bestuurlijk-juridische aard zag de Dorpsvereniging van Wehe- den Hoorn zich genoodzaakt om voor de borging van de juridische eindverantwoordelijkheid voor de totstandkoming van de Dorpsvisie de samenwerking aan te gaan met de zusterorganisatie van de VGD in Drenthe: de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD).
De Provincie Groningen en de Gemeente Het Hogeland hebben voor voldoende financieel draagvlak gezorgd om de totstandkoming van de Dorpsvisie Wehe- den Hoorn te helpen realiseren.
Het bestuur van de Dorpsvereniging Wehe- den Hoorn voert de eindredactie van het document.