dorpsvlag klein

Van het bestuur
Dorpsgenoten,
Het is een drukke maand geweest, we dachten het wat rustiger te gaan krijgen maar niets is minder waar.
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 maart is er veel werk verzet door een vrij kleine groep mensen. Iedereen die zich deze dagen heeft ingespannen om ons dorp er weer mooier uit te laten zien: harte-lijk dank!! Bovendien was het weer eens een mooie gelegenheid voor de verschillende verenigingen en personen om weer voor wat meer verbinding bin-nen het dorp te zorgen!
Van alle andere fronten is weinig nieuws te melden, er wordt hard ge-werkt om het gebied rondom de gym-zaal in kwaliteit te laten vooruit gaan. We zullen de komende tijd met een on-derzoek starten onder de inwoners van het dorp naar de behoefte om het gym-lokaal te behouden.
Het aanpakken van de doorgaande weg leek eerst van een leien dakje te gaan, maar dat gaat toch allemaal wat moei-lijker dan wij verwacht/gehoopt had-den. Het budget is klein en er moet veel gebeuren! Onze inzet is tweeledig: we willen van de trillingen van het verkeer af en we willen de snelheid naar bene-den. Dat laatste lijkt wel te gaan luk-ken, de gemeente wil in alle dorpen 30 km-zones. Afgelopen week zijn er mon-sters van de weg genomen, wij zien de uitkomsten daarvan vol spanning tege-moet!
Toch willen wij het tijdpad blijven vol-gen. Ook de voorman van het project, de heer Timmer van Sweco wil de snel-heid er in houden en op 21 april, tijdens de jaarvergadering het bedachte plan presenteren.
Op 21 april zal de jaarvergadering wor-den gehouden in Café Hoornstertil. Op deze avond zijn de bestuursleden Frits Weber en Jan Buwalda aftredend en niet herkiesbaar. Wij zijn druk aan het zoeken naar twee nieuwe bestuursle-
den! Wil je iets betekenen voor het dorp: neem contact op met onze secre-taris, Jacoba Wijk, haar telefoonnummer staat voorop deze agenda.
De definitieve agenda voor de jaarverga-dering komt in de loop van de maand, er moet nog wat overleg gepleegd worden hoe we de vergadering en de presentatie van de plannen rondom de doorgaande weg moeten regelen.
Zaterdag 24 maart gingen er 136 wan-delaars van start in de Lenteloop. Een schot in de roos, iedereen kwam met een goed gevoel weer terug in de Hoorn-stertil, waar de snert stond te wachten. Onze dank geldt de vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt, ook mu-seumboerderij Welgelegen, waarvan we de toiletten mochten gebruiken en in-doorklimpark Waddenfun heel erg be-dankt!
Volgend jaar volgt zeker de volgende aflevering, nu met een nieuwe route in noordelijke richting!
We hebben een nieuwe beheerder voor de website gevonden! Na een flink aan-tal jaren wilde Jacques Zwik de taken wel graag overdragen, maar er werd maar niemand gevonden. Maar nu is hij er toch! Gerard Hoeksema neemt per 1 april (geen grap!) het stokje van Jacques over en daar zijn wij erg blij mee! Zowel Jacques als Gerard heel erg bedankt!
Eric van der KIei.